Privacy Policy

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ Cowboythai ShopCowboythai Shop เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ โดย Cowboythai Shop จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของ Cowboythai Shop จะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้บริการของ Cowboythai Shop เนื่องจาก Cowboythai Shop ได้พัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงบริการของ Cowboythai Shop อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ครั้งคราว Cowboythai Shop จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของ Cowboythai Shop หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ Cowboythai Shop โดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ thanit17@gmail.com

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

Cowboythai Shop ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ การที่ท่านใช้บริการของ Cowboythai Shop ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือนโยบายส่วนบุคคล หรือนโยบายการรวบรวมข้อมูลฉบับอื่น ผู้ใช้บริการทุกท่านรับทราบว่า เว็บไซต์ของ Cowboythai Shop มีการเชื่อมต่อ (link) ไปยังเว็บไซต์อื่น Cowboythai Shop จะไม่รับผิดชอบ สำหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น และ Cowboythai Shop ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ระมัดระวังเมื่อออกจากเว็บไซต์ของ Cowboythai Shop และอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ และทุกเว็บไซต์ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่เว็บไซต์นี้รวบรวมเท่า นั้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของ Cowboythai Shop ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการของ Cowboythai Shop ได้รับบริการที่ดีจากเครือข่ายเว็บไซต์ที่ Cowboythai Shop จัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อท่านลงทะเบียนข้อมูลในพื้นที่ใด ๆ ของ Cowboythai Shop บนอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดย Cowboythai Shop แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ๆ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Cowboythai Shop นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ Cowboythai Shop Cowboythai Shop จะไม่รับผิดใด ๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

โดย ทั่วไป Cowboythai Shop จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถ ใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ Cowboythai Shop อาจจะให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัด ให้บริการที่ตรงกับความสนใจของท่านเท่านั้น ข้อมูลที่ Cowboythai Shop จัดให้นั้นจะไม่เป็นข้อมูลที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถทราบว่าเป็นท่านหรือ ติดต่อกับท่านได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องมีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ ของ Cowboythai Shop จะมีการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อ Cowboythai Shop เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ :

(1) ปฏิบัติการให้เป็น ไปตามกฎหมาย

(2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของ Cowboythai Shop หรือ

(3) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Cowboythai Shop หรือของผู้ใช้บริการของ Cowboythai Shop

ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลของท่าน

Cowboythai Shop อาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังท่านเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของ Cowboythai Shop หากท่านได้ระบุในเวลาที่ลงทะเบียนว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลจาก Cowboythai Shop และหุ้นส่วนของ Cowboythai Shop Cowboythai Shop อาจจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจจะสนใจไปยังท่านเป็น คราว ๆ ไป ท่านยังมีทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ โดยท่านอาจจะแก้ไขโปรแกรมเบราเซอร์ของท่าน ว่าจะรับคุกกี้ทั้งหมด โดยจะได้รับการแจ้งเมื่อคุกกี้ได้ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเป็น ที่เรียบร้อย หรือท่านอาจจะปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมดก็ได้ หากท่านปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของ Cowboythai Shopp ที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม และบางเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุง/การลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการติดต่อกับ Cowboythai Shop

Cowboythai Shop ได้จัดให้ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนกับ Cowboythai Shop สามารถเข้าถึง และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแฟ้มข้อมูลของท่านได้ ท่านอาจจะปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยการใช้ข้อมูลประจำตัวของท่านและ รหัสผ่าน แฟ้มรวบรวมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน (E-Mail Account) อาจจะถูกลบทิ้งได้ แต่การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้ท่านพลาดในการเข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษของ Cowboythai Shop ได้ หากท่านต้องการทราบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหรือยกเลิกแฟ้มรวบรวมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อ Cowboythai Shop ได้ที่ thanit17@gmail.com

ข้อควรระวัง เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ Cowboythai Shop ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหาย การใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน

Cowboythai Shop มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการของ Cowboythai Shop จากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Cowboythai Shop ไปทำให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เฉพาะพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ของ Cowboythai Shop เท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้มา Cowboythai Shop จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มีความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน ท่านรับทราบว่า Cowboythai Shop สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของ Cowboythai Shop เพื่อที่จะทำคำสั่งซื้อให้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยัน ความถูกต้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองโดยรหัสผ่าน (password- protected) ซึ่งมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ท่านต้องรับผิดชอบอย่างดีที่สุดในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของ ท่าน Cowboythai Shop ขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใด ๆ และท่านควรออกจากการใช้คอมพิวเตอร์เบราเซอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและการติดต่อ ของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรือ บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (internet cafe)

ข้อยกเว้นความรับผิด

ท่าน รับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของ Cowboythai Shop Cowboythai Shop ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว Cowboythai Shop อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของ Cowboythai Shop การใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง

สมาชิก Cowboythai Shop

นอกจากการได้รับบริการที่สะดวกสบายและ สินค้าที่มีคุณภาพแล้ว สมาชิกหรือลูกค้า Cowboythai Shop ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายที่ทาง Cowboythai Shop จัดให้มีขึ้น อาทิ การบอกรับเป็นสมาชิก E-mail ซึ่งจะแจ้งข่าวสินค้าใหม่หรือรายการโปรโมชันพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกให้ท่าน ทราบ โดยส่งตรงถึง E-mail address ของท่าน

กรณีที่สมาชิกลืม Password ท่านสามารถคลิกที่ Forget Password ได้ และกรอกข้อมูล Login name ของท่านตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ เรา จะส่ง Password ไปให้ท่านยัง E-mail address นั้น

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ของสมาชิก ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ในอนาคต

Customer Service การบริการทางโทรศัพท์ : เมื่อท่านมีปัญหาหรือมีข้อข้องใจเกี่ยวกับ Cowboythai Shop ท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 083-2448939

การ บริการทาง E-mail : ท่านสามารถ E-mail สอบถามบริการต่างๆ ของ Cowboythai Shop หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดย E-mail มาที่ thanit17@gmail.com


ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ webmaster www.cowboythai.com โทร. 083-2448939

Email : thanit17@gmail.com